Ochrana osobních údajů

NEVEX s.r.o. 
Paláskova 1108/3
PRAHA 8, 182 00

IČ: 274 41 351
DIČ: CZ27441351
vedená u Městského soudu v Praze pod značkou C 111173

Adresa provozovny:
Lyžovačka.cz
Třebovská 36, Mohelnice 78985
Telefonní číslo: +420 739 933 178, +420 776 206 405
Kontaktní e-mail: prodejna@lyzovacka.cz
 

Zadáním nebo zasláním vašich osobních údajů naší společnosti nebo užíváním webového rozhraní souhlasíte se zpracováváním a shromažďováním svých osobních údajů v uvedeném rozsahu a k uvedeným účelům, a to až do doby vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Při nakládání s osobními údaji postupujeme v souladu s právním řádem České republiky, a to se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 - platném od 28.5.2018, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR).   Osobními údaji jsou myšleny údaje, které nám dobrovolně poskytujete v rámci obchodní korespondence s naší společností, registrace na našem e-shopu či půjčovně nebo zasláním objednávky. Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní osobu. Jsou to zejména jméno a příjmení, adresa, IČO, DIČ, telefon, e-mail.

Další údaje, které získáváme automaticky v souvislosti s využíváním webového rozhraní, jako je typ prohlížeče, zařízení a operační systém, doba a počet přístupů na webové rozhraní, informace získané pomocí souborů cookies a další obdobné informace můžeme získávat i bez registrace.

Správcem osobních údajů je NEVEX s. r.o., se sídlem Paláskova 1108/3, PRAHA 8 182 00, IČO 27441351, vedená u Městského soudu v Praze pod značkou C 111173

NEVEX s.r.o. shromažďuje a zpracovává tyto běžné osobní údaje: základní identifikační údaje a kontaktní údaje našich zákazníků, tj. jméno, příjmení, adresa, IČO, DIČ, telefon, e-mail, číslo OP.

NEVEX s r.o. zpracovává osobní údaje v závislosti na účelu po dobu trvání jakéhokoli smluvního vztahu a dalších 10 let po zániku posledního smluvního vztahu s NEVEX s. r.o., nebo dokud nebyl odvolán souhlas se zpracováním údajů.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Některé údaje jsou však nezbytné pro splnění zákonných povinností při uzavření smlouvy na zápůjčku zboží nebo poskytnutí jiných služeb a bez těchto údajů NEVEX s.r.o nemůže poskytnutí těchto služeb realizovat.

Údaje, nutné pro výše uvedené, jsou: jméno a příjmení, adresa bydliště, číslo OP, telefon, e-mailová adresa.

Osobní údaje jsou ze strany společnosti NEVEX s.r.o. pod stálou procedurální kontrolou, která zajišťuje maximální ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.

Veškeré osoby, které s osobními údaji klientů přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních povinnosti, jsou vázány smluvní povinností mlčenlivosti.

NEVEX s.r.o. předává osobní údaje státním orgánům, pokud je tato povinnost stanovena zákonem a pokud je to nezbytné pro ochranu práv společnosti NEVEX s.r.o..

Údaje také mohou být předány dodavatelům zajišťujícím pro NEVEX s.r.o. služby spočívající v doručování zboží.

V souladu s platnou legislativou můžete uplatnit svá práva subjektů údajů. Máte právo na přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme, právo na přenositelnost vybraných osobních údajů přímo jinému správci a právo požadovat opravu osobních údajů. Můžete požádat o výmaz osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování, pokud ovšem není nutné dále je zpracovávat pro splnění právních povinností nebo pokud je jich třeba, abychom vám mohli nadále poskytovat služby. Tato práva můžete uplatnit osobně v provozovně společnosti nebo písemně na stejné adrese provozovny společnosti.

V případě, kdy NEVEX s r.o. zpracovává osobní údaje na základě vašeho souhlasu, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat. V případě, kdy dochází ke zpracování vašich údajů na základě oprávněného zájmu, můžete proti takovému zpracování vznést námitku. Každé takové podání námitky vyhodnotíme a o výsledku vás budeme informovat.